خدمات گروه آذین پژوهش

1-      انجام تجزیه و تحلیل آماری به صورت کامل با خروجی WORD (فصل سوم، چهارم و پنجم پایانامه)

 • آمار توصیفی
 • معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل
 • تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی
 • آزمون های نرمالیتی (آزمون کالموگروف اسمیرنف)
 • تحلیل مسیر
 • آزمون های تی (t- test)
 • رگرسیون و همبستگی
 • تحلیل واریانس (ANOVA & MANOVA)
 • تحلیل کواریانس
 • آزمون های نانپارامتریک
 • آلفای کرونباخ

2-      پروپوزال نویسی

3-      آموزش نرم افزار اس پی اس اس spss و لیزرل lisrel

4-      جستجوی پرسشنامه در رشته های مدیریت، روانشناسی، پزشکی، علوم اجتماعی و ...

5-      جستجو و تهیه پیشینه پژوهش

6-      مشاوره در زمینه پایانامه و پروپوزال نویسی

 تلفن: 09331510933

www.azinpajoohesh.ir